Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
English


Επισκέπτες: counter
 


Προτάσεις ΣΘΕΒ για το φορολογικό πλαίσιο

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα με τις προτάσεις για το φορολογικό πλαίσιο έστειλε η Διοίκηση του ΣΘΕΒ στην οποία αναφέρει:

Το φορολογικό πλαίσιο μιας χώρας είναι πολύ σημαντικό για την προώθηση της ανάπτυξης, στο βαθμό που καθορίζει το εύρος της οικονομικής επιβάρυνσης της κοινωνίας και τα διαφορετικά επίπεδα της αναδιανομής των πόρων.

Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα και υπό τη δαμόκλειο σπάθη της οικονομικής κρίσης και του δημοσιοοικονομικού ελλείμματος, παρατηρήθηκαν συχνές και συνεχείς αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας με μεταρρυθμίσεις κυρίως εισπρακτικού και μόνο χαρακτήρα, γεγονός που ενισχύει το περιβάλλον ανασφάλειας και αστάθειας στο οποίο καλούνται να ενεργήσουν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις και συνάμα αποτελούν αναβλητικό παράγοντα προσέλκυσης νέων επενδύσεων.

Με αφορμή την επικείμενη αναμόρφωση του εθνικού φορολογικού συστήματος o ΣΘΕΒ προτείνει :

-  Συνταγματική κατοχύρωση του φορολογικού συστήματος, με προοπτική και ορίζοντα δεκαετίας

-  Καταβολή του Φ.Π.Α. στον πραγματικό χρόνο της εμπορικής πράξης, on line μέσω των συστημάτων TAXIS, ΔΙΑΣ αλλά και της φοροκάρτας

-  Αυτοματοποίηση στην επιστροφή ΦΠΑ ή άλλων φόρων που έχουν προκαταβληθεί είναι ένα ήπιο κίνητρο για επενδύσεις και εξαγωγές που έχει ακυρωθεί στην πράξη από τα διαδικαστικά. Ειδικά για τον ΦΠΑ, η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου θα μπορούσε να γίνεται άμεσα με την υποβολή της δήλωσης και με ευθύνη του φορολογούμενου, χωρίς να προηγείται έλεγχος, με την παράλληλη θέσπιση αντικειμενικών και άμεσα εφαρμόσιμων ποινών για όσους καταχρώνται την καλή πίστη του Δημοσίου. Αντί επιστροφής θα μπορούσε να γίνεται συμψηφισμός με άλλους φόρους της επιχείρησης ή του ομίλου στον οποίο αυτή ενδεχομένως ανήκει καθώς επίσης και εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο, οφειλέτη του Δημοσίου για άμεση εξόφληση φόρων που αυτός (ο τρίτος) οφείλει. Επέκταση της χρήσης του ειδικού διπλοτύπου απαλλαγής από ΦΠΑ και στα τελωνεία κατά την εισαγωγή των πρώτων υλών και όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, καθώς κάτι τέτοιο μέχρι τώρα δεν είναι εφικτό ειδικά για τις πρώτες ύλες που δεν ανιχνεύονται στο τελικό προϊόν

-  Εκλογίκευση των πολύ υψηλών Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στην Ενέργεια που καταναλώνει η βιομηχανία, συγκεκριμένα:
   Στην Ηλεκτρική Ενέργεια (5πλάσιοι – 10πλάσιοι των ελαχίστων ορίων της σχετικής Οδηγίας της ΕΕ)
   Στο Φυσικό Αέριο (10πλάσιοι των ελαχίστων ορίων της σχετικής Οδηγίας της ΕΕ)
   Στα πετρελαιοειδή (μαζούτ, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο) που καταναλώνει η Βιομηχανία.
 

Οι ΕΦΚ επιβαρύνουν τη παραγωγική διαδικασία (και όχι τα κέρδη) της Βιομηχανίας, πολύ μεγάλο μέρος της οποίας –κλάδοι ολόκληροι- είναι λόγω της κρίσης ζημιογόνοι και αγωνίζονται οριακά να επιβιώσουν. Η επιβάρυνση με υπερβολικούς ΕΦΚ που δεν επιβαρύνουν τις ανταγωνιστικές τους βιομηχανίες στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ακυρώνουν την εξαγωγική προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων και απειλούν τη βιωσιμότητά τους.

-  Συστηματικότερη προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, έχοντας κυρίαρχο πυλώνα την πληροφορική και τα συστήματα ελεγκτικών διασταυρώσεων. Τα συστήματα διασταυρώσεων πρέπει να καταστούν διαρκής διαδικασία στο πλήρες φάσμα των φορολογουμένων, και όχι να είναι ad hoc καμπάνιες. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, μείωση των προστίμων που έχουν φτάσει σε εξοντωτικά επίπεδα, και ανάκληση των πρόσφατων ποινικών διατάξεων. Η εμπειρία δείχνει ότι αυτή η προσέγγιση των εξοντωτικών ποινών δίνει κίνητρα στη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά, ενώ αντίθετα η παραβατικότητα μειώνεται μόνον όταν αυξάνει αισθητά η πεποίθηση ότι ο παραβάτης μπορεί εύκολα να εντοπιστεί από τις αρχές (ανεξάρτητα από το ύψος του προστίμου).

-  Επικαιροποίηση της διάταξης (παρ.5α άρθρο 19 Ν. 2859/2000) που προβλέπει δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ που έχει πληρωθεί για πωλήσεις όταν ο πελάτης αποδειχθεί ανεπίδεκτος εισπράξεως , όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-  Κατάργηση της νομοθετικής διάταξης που απαιτεί να μην πωλούνται προϊόντα σε χώρες που θεωρούνται μη συνεργάσιμες ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς FYROM,Βουλγαρία,Κύπρο κλπ) σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που πωλούνται στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα καθώς κάτι τέτοιο είναι εμπορικά ανέφικτο και αντίθετο στον στόχο αύξησης των εξαγωγών.

-  Επαναξιολόγηση και διαφόρων άλλων επί μέρους επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν το τελευταίο διάστημα
  
Ειδικά για τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, πρέπει πλήρως να καταργηθεί η επιβάρυνση στα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης.
   Επίσης, αναφορικά με τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ), να εξεταστεί κατά πόσον έφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ως προς τα έσοδα, αλλά να αποτιμηθούν και οι συνέπειές τους ως προς την αύξηση της παραβατικότητας στους κλάδους που αφορούν.
   Ειδικά άμεσα μέτρα που σχετίζονται με την κρίση, την σοβαρότατη έλλειψη ρευστότητας και την πιεστική ανάγκη εταιρικών μεταβιβάσεων και μετασχηματισμών για επιβίωση εταιρικών σχημάτων, είναι:
   -  η κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου 1,2% επί των ποσών που βραχυπρόθεσμα παρέχουν οι μέτοχοι προς τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους.
   -  η επέκταση του ορίου για συμψηφισμό ζημιών από 5 σε 10 χρόνια.

-  Απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών
   Επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου Πληροφορικής ICISnet και έκδοση των απαιτούμενων νόμων ή αποφάσεων που θα καταστήσουν λειτουργικές τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.
   Περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις (υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας) και μεγαλύτερο «άνοιγμα» των τελωνειακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
   Απλοποίηση και κωδικοποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
   Σχεδιασμός ενός πλαισίου κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

-  Ύψος προβεβαίωσης
Το ποσοστό της προβεβαίωσης που πρέπει να καταβάλλεται όταν ο φορολογούμενος προσφεύγει στη δικαιοσύνη πρόσφατα ανήλθε σε 50%. Ένα τέτοιο ποσοστό στο πλαίσιο του σημερινού φορολογικού συστήματος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη λειτουργία της δικαιοσύνης και σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί και μοχλό για διαφθορά. Είναι σκόπιμο να επανέλθει στα επίπεδα του 10%.

Η Διοίκηση του ΣΘΕΒ ζητά από τον Αρμόδιο Υπουργό την επίτευξη ενός άρτιου, δίκαιου και αναπτυξιακού φορολογικού συστήματος.

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 

 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design