Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
English


Επισκέπτες: counter
 


Προτάσεις ΣΘΕΒ για το Σχέδιο Νόμου για τον επενδυτικό νόμο

Επιστολή απέστειλε η Διοίκηση του ΣΘΕΒ, στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο σχέδιο Νόμου με τίτλο «Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις».

Αρχικά θα θέλαμε να επισημαίνουμε, τονίζει στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Απ. Δοντάς, ότι οι βασικές τροποποιήσεις του σχεδίου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θεωρούμε ότι θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην υλοποίηση επενδύσεων.

Συγκεκριμένα:
-  η δυνατότητα επιλογής μίγματος ενίσχυσης θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις (επί τω πλείστον ΜΜΕ) της περιοχής μας να λάβουν ευκολότερα και ταχύτερα την ενίσχυση,
-  η δυνατότητα λήψης προκαταβολής μέχρι και ποσού 100% με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής διευκολύνει την υλοποίηση της επένδυσης και αναμένεται να συντελέσει στη μείωση του χρόνου υλοποίησης,
-  η ενίσχυση στο ανώτατο όριο του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για τις επενδύσεις που γίνονται εντός ΒΕΠΕ,
-  η δυνατότητα υποβολής φακέλων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η δυνατότητα ο επενδυτής να μπορεί να επιλέξει μεταξύ επιδότησης και φοροαπαλλαγής,
-  η δυνατότητα «αυτοβεβαίωσης» για τις στρατηγικές επενδύσεις και η δυνατότητα διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα αποτελούν σημαντικές θετικές ρυθμίσεις.

Η κυριότερη, όμως, πρόκληση που πρέπει να εκπληρώσει ο νέος νόμος επισημαίνει ο ΣΘΕΒ, είναι η αποτελεσματική του εφαρμογή στην πράξη, γεγονός που θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα των πόρων, την ταχύτητα ενεργοποίησης και λειτουργίας του αλλά και την άρση των αντικινήτρων της οικονομίας μας όπως η βαριά φορολογία, η αδυναμία πρόσβασης στην τραπεζική αγορά, τα δημοσιονομικά προβλήματα και η γραφειοκρατία.

Με βάση τα παραπάνω, επί του περιεχομένου του εν λόγω σχεδίου νόμου η Διοίκηση του ΣΘΕΒ προτείνει:
-  Να δοθεί η δυνατότητα επανεξέτασης αποφάσεων επιβολής κυρώσεων σε επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις είχαν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους (3299/2004, 2601/1998) και για διάφορους λόγους είχε παύσει η λειτουργία τους. Είναι σημαντική μια τέτοια δυνατότητα με προϋποθέσεις για την επανεξέταση των κυρωτικών αποφάσεων κατόπιν αίτησης, όπως να μην έχουν παρέλθει πέντε χρόνια από την έκδοσή τους (υπολογιζόμενου του διαστήματος αυτού από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου) και να επαναλειτουργήσει η ενισχυθείσα μονάδα

-  Να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης απαλλακτικού ΦΠΑ για τις κτιριακές εγκαταστάσεις όπως ήδη γίνεται με τον μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς ο ΦΠΑ αποτελεί πρόσκαιρο έσοδο για το κράτος αφού μετά από έξι έως δώδεκα μήνες επιστέφεται στο επενδυτή, στον οποίο όμως δημιουργεί τεράστιο θέμα ρευστότητας

-  Αναφορικά με τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής, να παρέχεται η δυνατότητα έκδοσής της και από οποιαδήποτε άλλον θεσμικό φορέα, όπως π.χ. θυγατρικές εταιρείες τραπεζών, εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών κ.α. και να αυξηθεί το όριο εγγύησης χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών (150.000€), του νέου προγράμματος του ΕΤΕΑΝ, τουλάχιστον στο ύψος του 1.000.000€ ώστε να αντιμετωπισθεί η αδυναμία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και να συμπεριληφθεί η πλειοψηφία των επενδύσεων των ΜΜΕ

-  Αναφορικά με τον τρόπο καταβολής επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, να δοθεί η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης χωρίς την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, για ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων (νεοϊδρυόμενες, πολύ μικρές και μικρές), καταθέτοντας μόνο υπεύθυνη δήλωση των εκπροσώπων των επιχειρήσεων ότι αναλαμβάνουν όλες τις νόμιμες δεσμεύσεις σχετικά με την ορθή και σύννομη υλοποίηση των επενδύσεων τους

-  Σχετικά με τη δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν κερδοφορία τουλάχιστον στις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, να παρασχεθεί εναλλακτικά, η δυνατότητα κάλυψης μέχρι του 50% της αναγκαίας ιδίας συμμετοχής από τα προβλεπόμενα κέρδη της περιόδου υλοποίησης της επένδυσης, όπως αυτά θα τεκμηριώνονται στην συνοδευτική μελέτη

-  Με την παρ. 3 του άρθρου 20 του εν λόγω σχεδίου νόμου καταργούνται, ορθώς, τα στοιχεία β. βα. ββ. και γ. της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011. Η ευχέρεια, όμως, που αναφέρεται στην παρ. 2 του υπό διαβούλευση σχεδίου, με βάση την οποία στα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια και για ποσά πέραν των 50 εκ., μπορεί να παρέχεται μόνο η φορολογική απαλλαγή, στην ουσία αναιρεί το πνεύμα της παραπάνω κατάργησης αφού η φορολογική απαλλαγή δεν υποστηρίζει την υλοποίηση της επένδυσης αλλά μόνο την λειτουργία της. Συνεπώς είναι σημαντικό, προκειμένου να προωθηθούν αλλαγές των υφιστάμενων αναποτελεσματικών επιχειρηματικών δομών, να έχει και στην περίπτωση των μεγάλων επενδύσεων την ευχέρεια ο επενδυτής να επιλέξει τον προσφορότερο τύπο ενίσχυσης για την πραγματοποίηση των σχετικών επενδύσεων. Οι μεγάλες επενδύσεις είναι εκείνες που τελικά θα συμβάλουν και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προτείνεται συνεπώς η αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου ως εξής:
«Το στοιχείο α. της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (Α’ 8) να αντικατασταθεί ως ακολούθως:
«3. Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων
α. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων του άρθρου 4 του παρόντος νόμου μέχρι του ανωτάτου ποσοστού του Πίνακα του άρθρου 5, παράγραφος 5 του παρόντος»

-  Τέλος o ΣΘΕΒ συμφωνεί με την τροποποίηση που προωθείται με την προτεινόμενη στην παράγραφο 1, του Άρθρου 21 του σχεδίου νόμου, για την επανένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων του επενδυτικού νόμου των επενδυτικών σχεδίων, που αφορούν στην δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης. Στην Ελλάδα σήμερα είναι διαπιστωμένη και εξαιρετικά περιορισμένη, σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες, η σημαντική έλλειψη προσφοράς στην παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης. Η ύπαρξη ικανού αριθμού κλινών Κέντρων Αποθεραπείας – Αποκατάστασης οδηγεί στην αποδοτικότερη χρήση κλινών των Γενικών Νοσοκομείων, ενώ είναι αναμφισβήτητη η συμβολή τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), (είτε προσωρινές, είτε μόνιμες), συνεισφέροντας στην αναβάθμιση των παρεχομένων σε αυτά υπηρεσιών υγείας και υιοθετώντας μέτρα που βασίζονται σε ορθή εκτίμηση της κατάστασής τους, την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους, διασφαλίζοντας έτσι την επίτευξη σημαντικών κοινωνικών ωφελειών.

Η Διοίκηση του ΣΘΕΒ εκτιμά πως το νέο Σχέδιο θα πρέπει να έχει μοναδικό στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και τη στήριξη της ρευστότητας των θεσσαλικών επιχειρήσεων.

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design